Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti
vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní
podmínky“).
1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti
Internet prostřednictvím internetové adresy irenaobermannova.cz, jejíž hlavní
funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského
zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím
prostřednictvím E-shopu;
1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací
příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu,
zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném
znění;
1.1.5 „Provozovatel“ znamená paní Irena Obermannová, IČ: 05746141, s místem podnikání
Adamovská 1061/11, Praha 4, 140 00;
1.1.6 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s
Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.7 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.8 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím Eshopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
2.1 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
2.1.1 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu
uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně
náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy
a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné
odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti
se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
2.1.2 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a
jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za
navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
2.2 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán
na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán
před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2.3 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.4 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě
stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka
Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy irenaober@seznam.cz. Lze se obrátit se
stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje
mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy.
3 Proces uzavření Smlouvy
3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením
označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z
přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů
na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní
přepravou.
3.2 Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu
kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným
významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
3.2.1 objednávaném Zboží;
3.2.2 způsobu úhrady kupní ceny;
3.2.3 způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech
spojených s takovým dodáním / doručením,
dále též jen „Objednávka“.
3.3 Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její
obsah a údaje, které do ní vyplnil.
3.4 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce
vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo,
identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel
bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané
údaje kontrolovat.
3.5 Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit
objednávku“ nebo „Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem.
3.6 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí emailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
3.7 Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.
3.8 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí
Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto
obchodních podmínek.
3.9 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.10 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní
a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
4 Kupní smlouva
4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí Eshopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo
nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit
Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském
prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy
odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní
smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím
objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského
zákoníku se tímto vylučuje.
4.1.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného
zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
4.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí Eshopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění
Provozovateli.
4.1.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové
platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u
dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.7 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní
symbol určený Provozovatelem.
4.1.8 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna
momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
4.1.9 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze
vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.1.10 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní
ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
4.1.11 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až
do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.12 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní
smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou
pouze orientační.
4.1.13 Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a
to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí
E-shopu.
4.1.14 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi
Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku
Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva
bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím
Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
4.1.15 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto
uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
4.1.16 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité,
kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
4.1.17 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy.
přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží
Uživatelem.
4.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází
na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
5 Reklamační řád
5.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
5.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze
součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné,
má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
5.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní
smlouvy odstoupit.
5.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového
Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat
přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit,
jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží
věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
5.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla
nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy
Zboží.
5.7 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u
kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož
sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro
Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
5.8 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel
se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná
práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
5.9 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady
dodány.
5.10 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve
Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
5.11 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo
neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.
zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
6 Ochrana osobních údajů
6.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje.
Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby
byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
6.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních
údajů zde: https://irenaobermannova.cz/wp-content/uploads/2021/04/Podminky-ochranyosobnich-udaju_Irena.pdf
7 Užívání E-shopu
7.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem
předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
7.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské
rozhraní.
7.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu
nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně
Provozovatele nebo třetí osoby.
7.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České
republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo
třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
7.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a
účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
8 Prohlášení Provozovatele
8.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou
spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
8.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše
hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel
nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí
mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
8.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo
mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v
technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým
popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
8.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
rozhraní E-shopu v sekci https://irenaobermannova.cz/kontakt/.
9 Rozhodné právo
9.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem.
10 Účinnost
10.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 2. června 2021.